Υπηρεσίες

Business Process Monitoring

Business Process Monitoring

Παρακολούθηση επιχειρηματικής διαδικασίας είναι ο έλεγχος σε πραγματικό χρόνο μιας δραστηριότητας ή ενός συνόλου δραστηριοτήτων που έχουν συσταθεί και συνεργάζονται για την επίτευξη ενός συγκεκριμένου οργανωτικού στόχου.

Η παρακολούθηση επιχειρηματικής διαδικασίας σχετίζεται με την προβολή της επιχειρηματικής διαδικασίας, με την παρακολούθηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας καθίσταται δυνατόν στους διαχειριστές να αποκτήσουν γνώση της χρήσης των πληροφοριακών πόρων για σημαντικές διαδικασίες σε μια επιχείρηση.

Ως μέρος της ευρύτερης διεργασίας διαχείρισης επιχειρηματικών διαδικασιών, η παρακολούθηση επιχειρηματικών διαδικασιών επιτρέπει σε έναν οργανισμό να μετρά και να αναλύει την απόδοση της διαδικασίας προκειμένου να εντοπίσει ενεργά κρίσιμα προβλήματα της διαδικασίας, χρησιμοποιώντας δεδομένα για τη λήψη αποφάσεων που θα βελτιώσουν την ταχύτητα, την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα των επιχειρηματικών διαδικασιών.

Η παρακολούθηση της επιχειρηματικής διαδικασίας είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της συνεχούς βελτίωσης, όχι μόνο για τις ίδιες τις επιχειρηματικές διαδικασίες αλλά και για ολόκληρη την επιχείρησή σας.

Η παρακολούθηση της επιχειρηματικής διαδικασίας δεν αφορά μόνο τη μέτρηση της απόδοσης της διαδικασίας. Αφορά επίσης την παρακολούθηση των κινδύνων της διαδικασίας, έτσι ώστε να αποφευχθεί - ή τουλάχιστον να μετριαστεί - η εμφάνισή τους που θα έθετε σε κίνδυνο την απόδοση της διαδικασίας.

Οι μηχανικοί της Collectives με μακρόχρονη εμπειρία στην παρακολούθηση επιχειρηματικών διαδικασιών συνεισφέρουν στο σχεδιασμό, στη λειτουργία και στην τροποποίηση των επιχειρηματικών διαδικασιών έτσι ώστε να ευθυγραμμίζονται με τις επιχειρηματικές ανάγκες.