Οικονομικά Μεγέθη

Βασικά Οικονομικά Μεγέθη

Collectives AE

Κύκλος Εργασιών (κύριας δραστηριότητας)
2016 2017 2018 2019 2020
871.559,04 818.588,50 838.753,58 1.090.568,33 1.835.658,25
+Κύκλος Εργασιών
Μικτό Αποτέλεσμα (κέρδος)
2016 2017 2018 2019 2020
645.788,71 462.254,12 438.440,97 578.625,43 1.148.832,07
+Image
Αποτελέσματα Προ Τόκων Φόρων & Αποσβέσεων (EBITDA)
2016 2017 2018 2019 2020
563.314,90 308.227,42 274.885,11 365.276,88 884.537,32
+Image
Καθαρό Αποτέλεσμα
2016 2017 2018 2019 2020
397.956,92 214.577,97 187.612,83 267.411,56 666.050,59
+Image
Σύνολο Ενεργητικού
2016 2017 2018 2019 2020
881.953,08 651.575,28 587.175,44 691.667,71 1.308.812,50
+Image