Ψηφιακά Αιτήματα
Χρήστες /  Ημέρα
Ψηφιοποιημένες Υπηρεσίες στον Οδηγό του Πολίτη
Κλήσεις Εξυπηρέτησης / Ημέρα