Πολιτική Ποιότητας

Πολιτική Ποιότητας

Η Collectives AE συμμορφώνεται με τα εξής πρότυπα:

  • ISO 9001:2015 [Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας - ΣΔΠ (Quality Management System – QMS)]. Στο Σχεδιασμό Ανάπτυξη και Υποστήριξη Λογισμικού. 
  • ISO/IEC 20000-1:2018 [Σύστημα Διαχείρισης Παροχής Υπηρεσιών – ΣΔΠΥ (Information Technology Service Management System – ITSMS)]. Στο Σχεδιασμό, ανάπτυξη και υποστήριξη λογισμικού. Προμήθεια εξοπλισμού τηλεπικοινωνίας και πληροφοριακής τεχνολογίας. 
  • ISO/IEC 27001:2013 [Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας των Πληροφοριών - ΣΔΑΠ (Information Security Management System - ISMS)]. Στο Σχεδιασμό, ανάπτυξη και υποστήριξη λογισμικού. Προμήθεια εξοπλισμού τηλεπικοινωνίας και πληροφοριακής τεχνολογίας. 
  • ISO 14001:2015 [Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης – ΣΠΔ (Environmental Management System – EMS)]. Στο Σχεδιασμό, ανάπτυξη και υποστήριξη λογισμικού. Προμήθεια εξοπλισμού τηλεπικοινωνίας και πληροφοριακής τεχνολογίας. 

Η συμμόρφωση της εταιρείας με τα πρότυπα αυτά αποδεικνύει με τον πλέον αντικειμενικό τρόπο την δέσμευση της Διοίκησης και των εργαζομένων στις αρχές της Ποιοτικής Διαχείρισης Έργων, της Ασφαλούς Διαχείρισης των Πληροφοριών, της Παροχής Πιστοποιημένων Υπηρεσιών και της Περιβαλλοντικής Διαχείρισης με γνώμονα τον προσανατολισμό στην ικανοποίηση των πελατών μας, στην αποδοτικότητα και διαρκή βελτίωση του προσωπικού και των εργασιών μας, και περιορισμού του ανθρακικού αποτυπώματος της εταιρείας στο ελάχιστο.