Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Κώδικας Ηθικής και Δεοντολογίας

Στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης η Collectives AE έχει θεσπίσει πολιτικές και επίσης προβαίνει σε δράσεις που αποσκοπούν στη συμβολή αντιμετώπισης περιβαλλοντικών και κοινωνικών ζητημάτων.

Περιβάλλον

Η Εταιρεία έχει σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, είναι πιστοποιημένη με το ISO 14001 και αναμένει από τους εργαζομένους της να ακολουθούν όλους τους εφαρμοστέους νόμους για το περιβάλλον, τις απαιτήσεις του ISO και τους σχετικούς κανονισμούς.

Υποστήριξη Κοινωνικών Φορέων

Στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της η εταιρεία προβαίνει σε δράσεις στους παρακάτω άξονες: