Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Κώδικας Ηθικής και Δεοντολογίας

Στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης η Collectives AE έχει θεσπίσει πολιτικές και επίσης προβαίνει σε δράσεις που αποσκοπούν στη συμβολή αντιμετώπισης περιβαλλοντικών και κοινωνικών ζητημάτων.

Σκοπός

Ο Κώδικας Ηθικής και Δεοντολογίας της Εταιρείας Collectives Α.Ε. (αποκαλούμενη εφεξής ως Εταιρεία) αποτελεί τον οδηγό στις καθημερινές επιχειρηματικές αλληλεπιδράσεις, καθορίζοντας τις βασικές εταιρικές μας αξίες. Στον Κώδικα περιγράφονται οι οδηγίες για τη σωστή συμπεριφορά των εργαζομένων, με γνώμονα να βοηθήσει τους εργαζομένους να αναγνωρίζουν θέματα δεοντολογίας και συμμόρφωσης, προτού αυτά προκύψουν, και να τα αντιμετωπίζουν κατάλληλα, όταν ανακύπτουν.

Ο Κώδικας γνωστοποιείται και εφαρμόζεται από όλους τους εργαζόμενους, στελέχη, διευθυντές, προμηθευτές και συνεργάτες της Εταιρείας. Οριοθετεί τα πρότυπα της Εταιρείας για την ηθική επιχειρηματική συμπεριφορά. Αυτά τα ηθικά επιχειρηματικά πρότυπα αφορούν στις σχέσεις / συναλλαγές με τους εργαζόμενους στην Εταιρεία, τους πελάτες, τους προμηθευτές και τους συνεργάτες καθώς και τους μετόχους της, την κοινωνία και τις κρατικές αρχές οπουδήποτε αυτή δραστηριοποιείται.

Η Εταιρεία δεν προχωρά σε αρνητικές ενέργειες κατά οποιουδήποτε εργαζομένου, αντιπροσώπου ή τρίτου για υποβολή παραπόνων, αναφορά, συμμετοχή ή βοήθεια στην έρευνα μιας ενδεχόμενης παράβασης του Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας της Εταιρείας. Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση όπου ο ισχυρισμός που έχει πραγματοποιηθεί ή οι πληροφορίες που έχουν παρασχεθεί, διαπιστωθούν σκόπιμα ψευδείς.

Η Εταιρεία διατηρεί την εμπιστευτικότητα όλων των παραπόνων.

Επίσης επώνυμη καταγγελία ή παράπονο μπορεί να γίνει μέσω ανάρτησης υπόθεσης στο εταιρικό σύστημα συνεργατικότητας Cwork.

 

Οι Θεμελιώδεις Αρχές της Εταιρείας

Οι θεμελιώδεις αρχές της Εταιρείας αποτελούν τις αρχές που διέπουν τη συμπεριφορά και τις σχέσεις μεταξύ των εργαζομένων. Καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφερόμαστε εντός και εκτός της Εταιρείας. Ο καθένας είναι υπεύθυνος για τη συμμόρφωση της συμπεριφοράς του προς τις θεμελιώδεις αξίες μας.

 • Φτάνουμε στην επιτυχία μέσω της ικανοποίησης των πελατών μας.
 • Παρέχουμε υψηλή ποιότητα και επιχειρηματική αριστεία σε όλα όσα κάνουμε.
 • Απαιτούμε τη μέγιστη απόδοση των πόρων και επενδύσεών μας.
 • Αποδίδουμε αξία στους εργαζομένους μας.
 • Δρούμε υπεύθυνα ως εταιρικοί πολίτες.

Συμμόρφωση με την Ισχύουσα Νομοθεσία

Η Εταιρεία σε κάθε περίπτωση συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία του Κράτους.

Η υπακοή στο Νόμο αποτελεί τη βάση στην οποία στηρίζονται τα πρότυπα ηθικής της Εταιρείας. Όλοι οι εργαζόμενοι και συνεργάτες οφείλουν κατά τη διεξαγωγή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων τους να υπακούουν και να τηρούν το εφαρμοστέο δίκαιο. Αν και οι εργαζόμενοι δεν οφείλουν να γνωρίζουν λεπτομερώς κάθε ισχύοντα νόμο και κανονισμό, είναι σημαντικό να είναι γνώστες αυτών των πληροφοριών που θα τους οδηγήσουν στο να απευθυνθούν για συμβουλή στους προϊσταμένους τους, τους διευθυντές ή άλλο αρμόδιο προσωπικό.

Ελεύθερη Βούληση Εργαζομένων

Η Εταιρεία δε χρησιμοποιεί καμίας μορφής επιβαλλόμενη ή εξαναγκαστική εργασία. Οι εργαζόμενοι έχουν την ελευθερία να αποχωρήσουν από την Εταιρεία, μέσω παραίτησης, οποιαδήποτε στιγμή το επιθυμούν, σύμφωνα και με τις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας. Η Εταιρεία δεν καταστρέφει, αποκρύπτει, κατάσχει ή άλλως αρνείται την πρόσβαση των εργαζομένων στα έγγραφα ταυτότητας.

Εργασιακές Συνθήκες

Η Εταιρεία δεσμεύεται να προβαίνει σε όλες εκείνες τις ενέργειες που απαιτούνται για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας, της υγείας και της ασφάλειας, ώστε να διασφαλίζεται η προστασία της ζωής και της υγείας των εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένων των συνεργατών, υπεργολάβων, και επισκεπτών στους χώρους της Εταιρείας, όπως ορίζεται από τις κείμενες διατάξεις της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Οι εργαζόμενοι λαμβάνουν εκπαίδευση σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία.

Ο απώτερος στόχος της Εταιρείας είναι η εκτέλεση όλων των εργασιών με τις καλύτερες απαιτήσεις σε ποιότητα και χρόνο, χωρίς ατύχημα ή περιστατικό που θα βλάψει την ανθρώπινη υγεία. Η υγεία και η ασφάλεια των εργαζομένων είναι μέλημα όλων όσων συμμετέχουν στις δραστηριότητες της Εταιρείας και εξαρτάται πάνω από όλα από εμάς τους ίδιους.

Εργασία Ανηλίκων / Παιδιών

Η Εταιρεία δεν προσλαμβάνει ως εργαζομένους άτομα με ηλικία μικρότερη της νομίμως προβλεπόμενης.

Σχέσεις Εργασίας - Αμοιβές Εργαζομένων – Ωράριο Εργασίας

Σε ότι αφορά στα θέματα απασχόλησης, πρόσληψης, αμοιβής και επιδομάτων, εκπαίδευσης, προαγωγής, μεταφοράς και τερματισμού συνεργασίας, κάθε εργαζόμενος αντιμετωπίζεται αντίστοιχα με το εφαρμοστέο κατά περίπτωση δίκαιο.

Η διαδικασία επιλογής και πρόσληψης εργαζομένων, βασίζεται σε αντικειμενικά κριτήρια, αλλά και σε αρχές και κανόνες που εξασφαλίζουν διαφάνεια και αντικειμενική εκτίμηση του υποψηφίου. Οι θέσεις εργασίας συνδέονται με μία δίκαιη αμοιβή, έτσι ώστε ο εργαζόμενος να είναι ευχαριστημένος και να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή αποδοτικότητά του.

Η Εταιρεία , αναγνωρίζει και προωθεί την υγιή ισορροπία μεταξύ εργασιακής και προσωπικής ζωής, ενώ σέβεται τις δεσμεύσεις που έχουν οι εργαζόμενοί εκτός εργασιακού περιβάλλοντος. Αναγνωρίζει το δικαίωμα σε ξεκούραση και ελεύθερο χρόνο και ακολουθεί την εθνική νομοθεσία, σχετικά με τις υποχρεωτικές μέρες αδείας, τις ημέρες αδείας κυήσεως και λοχείας, καθώς και τις λοιπές άδειες σχετικές με οικογενειακές υποχρεώσεις, ή με περιπτώσεις ανωτέρας βίας.

Αποφυγή Διακρίσεων

Η Εταιρεία λαμβάνει κάθε δυνατό μέτρο για την αποφυγή διακρίσεων λόγω φυλής, θρησκεύματος, χρώματος, καταγωγής, ηλικίας, ειδικών αναγκών, σεξουαλικού προσανατολισμού, πολιτικών πεποιθήσεων, φύλου ή οικογενειακής κατάστασης σε όλες τις εταιρικές διαδικασίες (πρόσληψη, προαγωγή, απόλυση, εκπαίδευση κ.λπ.).

Δία Βίου Μάθηση

Η φιλοσοφία της Εταιρείας εστιάζει στη συνεχή ανάπτυξη και τη βελτίωση των ικανοτήτων των εργαζομένων της (δια βίου μάθηση) προκειμένου να επιτυγχάνεται διαρκώς η καταλληλόλητα και η καλυτέρευση καθενός στον τομέα απασχόλησής του. Σε αυτό το πλαίσιο, η Εταιρεία προσφέρει στους εργαζομένους της ευκαιρίες εκπαίδευσης και επιμόρφωσης μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων και σεμιναρίων και on the job training.

Αποφυγή Παρενοχλήσεων και Βίας

Κανένας εργαζόμενος δεν πρέπει να υφίσταται σωματική, σεξουαλική, φυλετική, ψυχολογική, λεκτική ή οποιαδήποτε άλλη μορφή παρενόχλησης ή βίας. Κάθε εργαζόμενος οφείλει να αναφέρει άμεσα στη Διοίκηση, κάθε περιστατικό (καταπάτησης βασικών δικαιωμάτων, χρήσης βίας ή παρενόχλησης) που θα πέσει στην αντίληψή του.

Ασφάλεια Πληροφοριών

Η Εταιρεία έχει σύστημα Ασφαλούς Διαχείρισης Πληροφοριών, είναι πιστοποιημένη με το ISO 27001 και αναμένει από τους εργαζομένους της να ακολουθούν όλους τους εφαρμοστέους νόμους για την ασφάλεια πληροφοριών, τις απαιτήσεις του ISO και τους σχετικούς κανονισμούς.

Οι εργαζόμενοι στην Εταιρεία οφείλουν να επιδεικνύουν κάθε επιμέλεια στην εκτέλεση της ανατιθέμενης σε αυτούς υπηρεσίας, να συμμορφώνονται προς τις οδηγίες και εντολές των προϊσταμένων τους, να περιφρουρούν και προάγουν με κάθε τρόπο τα συμφέροντα της Εταιρείας και να αφιερώνουν την πείρα και τις γνώσεις τους για την ευόδωση των εργασιών της Εταιρείας.

Οι εργαζόμενοι της Εταιρείας, στα πλαίσια της απασχόλησής τους στην Εταιρεία είναι πιθανόν να λάβουν εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο, τις δραστηριότητες και τις συνεργασίες της Εταιρείας. Αναλαμβάνουν την υποχρέωση να τηρούν απόλυτη εχεμύθεια σχετικά με όλα τα παραπάνω, και δεσμεύονται να μην ανακοινώνουν ή παραχωρήσουν οποτεδήποτε, σε οποιονδήποτε, οποιαδήποτε εμπιστευτική πληροφορία ή επαγγελματικό μυστικό της Εταιρείας ή πελάτη της Εταιρείας, ή να χρησιμοποιήσουν οποιεσδήποτε εμπιστευτικές πληροφορίες ή επαγγελματικά μυστικά για όφελός τους ή για λογαριασμό τρίτου.

Οι εργαζόμενοι της Εταιρείας δεσμεύονται να μην διατηρούν προσωπικό αρχείο ή να μεταφέρουν εκτός των γραφείων της Εταιρείας οποιαδήποτε έγγραφα ή αντίγραφα εγγράφων (συμπεριλαμβάνονται και δεδομένα σε ψηφιακή μορφή), στοιχεία, υλικά και αντικείμενα που έχουν περιέλθει στην κατοχή τους στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων τους ή επ’ ευκαιρία αυτών, εκτός αν υπάρχει αντίθετη έγγραφη άδεια της Εταιρείας.

Οι εργαζόμενοι στην Εταιρεία αναγνωρίζουν και συγκατατίθενται στο ότι κατά το διάστημα της απασχόλησής τους στην Εταιρεία απαγορεύεται η παράλληλη απασχόληση ή οποιαδήποτε επαγγελματική σχέση με ανταγωνίστριες εταιρείες του ίδιου χώρου.

Οι εργαζόμενοι αναγνωρίζουν ότι σε περίπτωση που παραβούν οποιαδήποτε από τις ως άνω υποχρεώσεις, η Εταιρεία δικαιούται να χρησιμοποιήσει κάθε νόμιμο μέσο και να ζητήσει την αποκατάσταση πάσας θετικής και αποθετικής της ζημίας, ως και εύλογη αποζημίωση.

613485 PNJAID 682 small

Αλκοόλ και Ναρκωτικά

Η Εταιρεία δεσμεύεται να διατηρεί ένα υγιές εργασιακό περιβάλλον απαλλαγμένο από παράνομες ουσίες. Όλοι οι εργαζόμενοι οφείλουν να συμμορφώνονται απόλυτα προς τις πολιτικές της Εταιρείας που αφορούν στην κατάχρηση οινοπνεύματος και την κατοχή, πώληση και χρήση παράνομων ουσιών. Απαγορεύεται η κατανάλωση οινοπνευματωδών ποτών εν ώρα εργασίας ή εντός των εγκαταστάσεων της Εταιρείας, εκτός εάν πρόκειται για συγκεκριμένες εκδηλώσεις που λαμβάνουν χώρα μετά από έγκριση της Διοίκησης. Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται εν ώρα εργασίας ή εντός των εγκαταστάσεων της Εταιρείας, η κατοχή, η χρήση, η πώληση ή η προσφορά παράνομων ναρκωτικών ή άλλων απαγορευμένων ουσιών. Επιπλέον, απαγορεύεται η προσέλευση στην εργασία, ή η οδήγηση εταιρικού οχήματος κάτω από την επήρεια οινοπνεύματος ή οποιουδήποτε παράνομου ναρκωτικού ή απαγορευμένης ουσίας.

Αναφορά Οποιασδήποτε Παράνομης ή Ανήθικης Συμπεριφοράς

Οι εργαζόμενοι ενθαρρύνονται να αποταθούν στους προϊστάμενους, τους διευθυντές, τη Διοίκηση, ή τον Υπεύθυνο Ασφαλείας Πληροφοριών για την, κατά περίπτωση, καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση φαινομένων διαπιστωμένης ή πιθανής ή εν αμφιβολία παράβασης του Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας, της εταιρικής πολιτικής, ή της ισχύουσα Νομοθεσίας. Είναι πολιτική της Εταιρείας να μην επιτρέπει αντίποινα ή δυσμενή μεταχείριση από τρίτους, των εργαζομένων που καλή την πίστη προβαίνουν σε τέτοιου είδους αναφορές. Επίσης, οι εργαζόμενοι οφείλουν να συνεργάζονται κατά τη διενέργεια εσωτερικής έρευνας τέτοιων φαινομένων.

Δικαίωμα Συμμετοχής σε Συλλογικές Δράσεις

Η Εταιρεία αναγνωρίζει το δικαίωμα των εργαζομένων της να εκπροσωπούνται από συνδικαλιστικές οργανώσεις ή επιτροπές εργαζομένων, χωρίς το δικαίωμα αυτό να επισύρει αντίποινα, ενώ ταυτόχρονα παρέχει και διευκολύνσεις για την άσκηση του δικαιώματος αυτού. Η Διοίκηση δεσμεύεται στη διατήρηση καλής επικοινωνίας με τους εργαζόμενους μέσα από ενδοεταιρική πληροφόρηση και διαδικασίες διαβουλεύσεων.

Επιχειρηματική Ακεραιότητα και Ηθική

Δωροδοκίες

Η Εταιρεία δε δίνει ούτε λαμβάνει, άμεσα ή έμμεσα, δωροδοκίες με στόχο το επιχειρηματικό ή οικονομικό κέρδος. Κανένας εργαζόμενος δεν πρέπει να προσφέρει ή να λαμβάνει οποιοδήποτε δώρο ή πληρωμή που αποτελεί ή μπορεί να ερμηνευθεί ότι αποτελεί, δωροδοκία. Οποιαδήποτε απαίτηση για λήψη ή προσφορά δωροδοκίας πρέπει να απορρίπτεται αμέσως και να αναφέρεται στη Διοίκηση.

Σε μια εμπορική συναλλαγή προκειμένου να δημιουργηθεί θετικό κλίμα και κατάλληλες εργασιακές συνθήκες και χωρίς να αποκομίσει ο συναλλασσόμενος αθέμιτο πλεονέκτημα έναντι των άλλων πελατών, είναι δυνατόν να προσφερθεί δώρο με τους παρακάτω περιορισμούς. Δεν πρέπει να προσφέρεται ή να γίνεται αποδεκτό δώρο ή ψυχαγωγία από οποιοδήποτε εργαζόμενο, συγγενικό πρόσωπο ή συνεργάτη αυτού εκτός αν αυτό:

(1)        Δεν είναι δώρο μετρητών,

(2)        Είναι σύμφωνο με τις συνήθεις επιχειρηματικές πρακτικές,

(3)        Είναι λογικό στην αξία,

(4)        Δεν μπορεί να εκληφθεί ως δωροδοκία ή ανταπόδοση ή απόπειρα επηρεασμού και

(5)        Δεν παραβιάζει οποιονδήποτε νόμο, κανονισμό ή εφαρμοστέα πολιτική άλλου συναλλασσόμενου μέρους.

Επιπλέον, όλα τα δώρα και οι δαπάνες ψυχαγωγίας πρέπει να γνωστοποιούνται στη Διοίκηση της Εταιρείας.

Οικονομική Διαχείριση

Η ακεραιότητα των λογιστικών και χρηματοοικονομικών αρχείων της Εταιρείας βασίζεται στην ακρίβεια και πληρότητα των βασικών καταχωρίσεων των πληροφοριών στα λογιστικά βιβλία της Εταιρείας. Όλοι όσοι συμμετέχουν στη δημιουργία, επεξεργασία και καταγραφή αυτών των πληροφοριών θεωρούνται υπεύθυνοι για την ακεραιότητά τους. Κάθε λογιστική ή χρηματοοικονομική καταχώριση θα πρέπει να αντικατοπτρίζει επακριβώς τις πληροφορίες που περιγράφονται στα σχετικά στοιχεία. Δεν πρέπει να λαμβάνει χώρα οποιαδήποτε απόκρυψη πληροφοριών.

Προστασία Προσωπικών Πληροφοριών

Η Εταιρεία σέβεται την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και τα προσωπικά δεδομένα των εργαζομένων σε αυτήν. Η Εταιρεία συλλέγει και διατηρεί προσωπικές πληροφορίες μόνο στο μέτρο που είναι απαραίτητο για επιχειρηματικούς ή νομικούς σκοπούς. Συμμορφώνεται με το σύνολο της κείμενης νομοθεσίας η οποία διέπει τη διατήρηση και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των εργαζομένων. Η συγκατάθεση των εργαζομένων είναι απαραίτητη για τη δημοσιοποίηση όποιων πρόσθετων πληροφοριών ενδέχεται να ζητηθούν από τρίτους.

Οι πληροφορίες αυτής της φύσης, θεωρούνται εμπιστευτικές και αποκαλύπτονται μόνον σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό.

Τηρείται ατομικός φάκελος για κάθε εργαζόμενο, στον οποίο αρχειοθετούνται τα απαιτούμενα στοιχεία (π.χ. έγγραφα και αντίγραφα πιστοποιητικών). Ο τύπος και ο τρόπος τήρησης αυτών των στοιχείων καθορίζονται από την Εταιρεία και είναι σύμφωνοι με το Νόμο.

Πόροι – Εμπιστευτικές Πληροφορίες

Οι εργαζόμενοι της Εταιρείας οφείλουν να κάνουν ορθή χρήση των εταιρικών παγίων και πόρων και για νόμιμους επιχειρησιακούς σκοπούς. Οι εργαζόμενοι της Εταιρείας δεν πρέπει να:

 • Αναπαράγουν έγγραφα διαβαθμισμένης πρόσβασης για προσωπική χρήση.
 • Χρησιμοποιούν τα πάγια της Εταιρείας (συμπεριλαμβανομένων ηλεκτρονικών υπολογιστών και άλλων εταιρικών πόρων, εξοπλισμού και μηχανημάτων) για άλλη χρήση πλην της εταιρικής, όπως αυτή απορρέει από τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες της θέσης εργασίας τους.
 • Αποκαλύπτουν τους κωδικούς πρόσβασης στα πληροφοριακά συστήματα της Εταιρείας.
 • Επιτρέπουν τη χρήση της εταιρικής περιουσίας για παράνομες δραστηριότητες.
 • Κάνουν χρήση της εταιρικής περιουσίας ή βάσεων δεδομένων για ίδιον όφελος.

Απαγορεύεται αυστηρά η κλοπή χρημάτων, περιουσιακών στοιχείων ή υπηρεσιών της Εταιρείας ή των πελατών της.

Η Εταιρεία δεσμεύεται να προστατεύει τα εμπορικά μυστικά και τις εμπιστευτικές πληροφορίες των πελάτων και συνεργατών της. Οι εργαζόμενοι της Εταιρείας δε διατηρούν οποιοδήποτε δικαίωμα ιδιοκτησίας ή απορρήτου επί του συνόλου των πληροφοριών που συλλέγονται μέσω, ή αποθηκεύονται επί, των Ηλεκτρονικών Πληροφοριακών ή άλλων Συστημάτων, πέραν του μέτρου που προβλέπεται ή επιτρέπεται βάσει του νόμου.

Προστασία και Ορθή Χρήση των Περιουσιακών Στοιχείων της Εταιρείας

Όλοι οι εργαζόμενοι οφείλουν να προστατεύουν τα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας και να εξασφαλίζουν την αποδοτική χρήση τους. Η υπεξαίρεση, ο αμελής χειρισμός και η σπατάλη αυτών, ασκούν άμεση επίδραση στην αποδοτικότητα και τη βιωσιμότητα της Εταιρείας. Όλα τα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο για νόμιμους, κατάλληλους και εξουσιοδοτημένους επιχειρηματικούς σκοπούς. Οποιοδήποτε πιθανό περιστατικό απάτης, κλοπής, υπεξαίρεσης ή ακατάλληλης χρήσης θα πρέπει να αναφέρεται άμεσα προκειμένου να διερευνηθεί.

Τα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για δραστηριότητες εκτός των εταιρικών και οι εργαζόμενοι δεν πρέπει να επιδιώξουν ή να πραγματοποιούν επαγγελματικές συναλλαγές εκτός αυτών που έχουν σχέση με την Εταιρεία κατά τη διάρκεια της αμειβόμενης απασχόλησής τους στην Εταιρεία.

Στα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας, που πρέπει να προστατεύονται εκ μέρους των εργαζομένων, περιλαμβάνονται και οι εταιρικές πληροφορίες, όπως η πνευματική ιδιοκτησία, τα εμπορικά μυστικά, τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, τα εμπορικά σήματα, τα πνευματικά δικαιώματα, καθώς και τα επιχειρηματικά σχέδια, σχέδια μάρκετινγκ και υπηρεσιών, οι βάσεις δεδομένων, τα αρχεία, τα στοιχεία μισθοδοσίας και εν γένει οποιαδήποτε αδημοσίευτα οικονομικά στοιχεία και εκθέσεις. Η αθέμιτη χρήση ή η διάδοση αυτών των πληροφοριών θεωρείται παράβαση της εταιρικής πολιτικής και ενδέχεται να συνιστά παράλληλα αδίκημα που επιφέρει αστικές ή ποινικές κυρώσεις.

Προμήθειες

Οι διαφανείς συναλλαγές με τους πελάτες και τους προμηθευτές είναι ουσιώδους σημασίας για σταθερές, μακροχρόνιες σχέσεις. Παρέχονται σε όλους τους υποψήφιους συνεργάτες μας αμερόληπτες και ισότιμες ευκαιρίες. Οι αποφάσεις βασίζονται σε αντικειμενικά κριτήρια, όπως η τιμή και η ποιότητα, καθώς και η αξιοπιστία και η ακεραιότητα ενός συνεργάτη. Απαγορεύεται η παροχή ή λήψη οποιωνδήποτε παράνομων προμηθειών, δωροδοκιών ή παρόμοιων πληρωμών οποιουδήποτε τύπου.

Διαδικασίες Συμμόρφωσης

Είναι απαραίτητο όλοι στα πλαίσια της εργασίας μας να εξασφαλίσουμε την άμεση και συνεπή εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας και την αποφυγή παραβάσεων. Παρόλα αυτά, ορισμένες φορές δεν είναι εύκολο να διακρίνει κανείς το σωστό από το λανθασμένο. Οι εργαζόμενοι πρέπει πάντοτε να καθοδηγούνται στις πράξεις ή αποφάσεις τους από τις παρακάτω βασικές αρχές:

 • Αποφεύγετε οποιαδήποτε συμπεριφορά που θα μπορούσε να βλάψει ή να θέσει σε κίνδυνο την Εταιρεία ή τη φήμη της.
 • Ενεργείτε νόμιμα και με ειλικρίνεια.
 • Τα συμφέροντα της Εταιρείας είναι πάνω από τα προσωπικά συμφέροντα.

Επειδή δε μπορούμε να προβλέψουμε κάθε πιθανή κατάσταση στο μέλλον, είναι σημαντικό να έχουμε έναν τρόπο προσέγγισης και αξιολόγησης των νέων δεδομένων ή προβλημάτων προς αποφυγή δυσμενών επιπτώσεων για την Εταιρεία.

Τα βήματα που πρέπει να ακολουθούμε είναι:

(1) Σιγουρευόμαστε ότι διαθέτουμε όλα τα δεδομένα. Για να ληφθεί μία ορθή απόφαση απαιτείται η πληρέστερη δυνατή ενημέρωση.

(2) Τι καλούμαστε να κάνουμε; Είναι δυνατό να θεωρηθεί ανήθικο ή ανάρμοστο; Αυτό θα επιτρέψει να εστιάσουμε στο συγκεκριμένο πρόβλημα και τις τυχόν εναλλακτικές πρακτικές αντιμετώπισής του. Χρησιμοποιούμε την κοινή λογική και την κρίση μας καθώς εάν κάτι φαίνεται ανήθικο ή ανάρμοστο, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα και να είναι.

(3) Συζητάμε το πρόβλημα με τον προϊστάμενο ή το διευθυντή μας. Αυτό συνιστά τη θεμελιώδη αρχή για το χειρισμό οποιασδήποτε κατάστασης. Συνήθως, ο προϊστάμενος ή ο διευθυντής μας θα έχει μεγαλύτερη εμπειρία σε αυτόν τον τομέα και είναι σίγουρο ότι θα εκτιμήσει το γεγονός ότι του ζητήθηκε να συνδράμει στη λήψη της ορθής κατά περίπτωση απόφασης. Εάν αισθανόμαστε άβολα να συζητήσουμε το εκάστοτε πρόβλημα με τον προϊστάμενο ή το διευθυντή μας μπορούμε να απευθυνθούμε στο Γενικό Διευθυντή της Εταιρείας.

(4) Αναζητούμε βοήθεια από τους υπευθύνους της Εταιρείας.

(5) Μπορούμε να αναφέρουμε τις τυχόν παραβάσεις, εμπιστευτικά και χωρίς το φόβο αντιποίνων. Εάν ο χειρισμός μιας δεδομένης κατάστασης απαιτεί να κρατηθεί μυστική η ταυτότητά μας τότε πράγματι η ανωνυμία μας θα προστατευθεί. Η Εταιρεία απαγορεύει τα οποιουδήποτε είδους αντίποινα κατά των εργαζομένων που καλή την πίστη προέβησαν σε αναφορά πιθανών παραβάσεων του Νόμου, του Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας ή της εταιρικής πολιτικής.

(6) Πρώτα ρωτάμε και μετά ενεργούμε. Αν δεν είμαστε βέβαιοι για την επιλογή μας αναζητούμε βοήθεια πριν αναλάβουμε δράση.

Ο Κώδικας Ηθικής και Δεοντολογίας εφαρμόζεται από όλους τους εργαζόμενους – συνεργάτες και καθορίζει τις διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου στην περίπτωση παραβίασής του. Οι εργαζόμενοι – συνεργάτες οφείλουν να συμμορφώνονται με αυτές τις διαδικασίες και να ενθαρρύνουν και τους τρίτους προς αυτό. Εκείνοι που παραβιάζουν τον Κώδικα θα υπόκεινται σε πειθαρχικές κυρώσεις, συμπεριλαμβανομένης και πιθανής απόλυσης.

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με τον παρόντα Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας, η Εταιρεία απαιτεί από τους εργαζομένους της να λάβουν γνώση των προβλεπόμενων σε αυτόν επισκεπτόμενοι το συνεργατικό περιβάλλον της Collectives Α.Ε. όπου και είναι διαθέσιμος.