Περιβάλλον

Περιβάλλον

Η Εταιρεία έχει σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, είναι πιστοποιημένη με το ISO 14001 και αναμένει από τους εργαζομένους της να ακολουθούν όλους τους εφαρμοστέους νόμους για το περιβάλλον, τις απαιτήσεις του ISO και τους σχετικούς κανονισμούς.